Luyện tập 1000 từ vựng thông dụng với âm /e/ và /æ/

Như bạn biết, việc học phát âm cực kỳ quan trọng, khi đã biết đọc từng âm bước tiếp theo là đọc từng từ giống trước kia chúng ta học lớp 1 vậy.

Trong seri luyện tập 1000 từ vựng thông dụng này, Giao Tiếp Tiếng Anh Tốt cố tình sắp  xếp theo thứ tự các âm. Giúp bạn vừa học từ vựng, vừa tập đọc đúng những từ thường xuyên xuất hiện hằng ngày. Tạo cho bạn một nền tảng từ vựng căn bản để tiếp tục học ở các bước tiếp theo trong lộ trình tự học tiếng Anh giao tiếp

Cách luyện tập từ vựng đơn giản như sau:

  • Bước 1: Dùng từ điển Oxford để tra phiên âm, cách đọc.
  • Bước 2: Nghe đọc và nhắc lại (Hãy cố gắng đọc đúng từ âm trong phần phiên âm)
  • Bước 3: Viết phiên âm vào ô trống
  • Bước 4: Đọc lại ít nhất 5 lần từ đó

Ở giai đoạn này mình chỉ tập trung phần đọc và không cần hiểu nghĩa của từ đó. Bạn có thể tham khảo thêm 4 bước tự học tiếng anh của cô Quỳnh Giang để tham khảo cách học từ vựng tốt. Cách học từ vựng của mình thì khá là khác các phương pháp của nhiều người nhưng với mình nó hiệu quả. Mình sẽ chia sẻ ở một bài khác.

  • Lời khuyên: Bạn nên đăng ký lớp học tiếng anh giao tiếp 360 của hellochao.vn để nghe đọc tách ghép âm. Tại vì sao thì đọc bài tự học tiếng Anh trên Hellochao để hiểu rõ hơn lợi ích của cách đọc tách ghép âm.

Luyện tập viết phiên âm và phát âm với âm /e/

Nhắc lại cách đọc âm /e/ : Âm /e/ tương đối giống với âm “e” của Tiếng Việt, các em chỉ cần đọc dứt khoát và mạnh hơn. So với âm /ɪ/, khoé môi được khép vào hơn và do đó khoảng cách giữa hai môi cũng rộng hơn.

Từ vựng Phiên âm Từ vựng Phiên âm Từ vựng Phiên âm
 get
  /ɡet/  spread
 /spred/  represent
/ˌreprɪˈzent/
  very
 /ˈveri/  fresh
 /freʃ/  bed
/bed/
 sentence
/ˈsentəns/  especially
/ɪˈspeʃəli/  everyone
/ˈevriwʌn/
 set
/set/  dead
/ded/  section
/ˈsekʃn/
 went
/went/  led
/led/  melody
/ˈmelədi/
 when
/wen/  effect
/ɪˈfekt/  test
/test/
 men
/men/  sent
/sent/  ready
/ˈredi/
 president
/ˈprezɪdənt/  exercise
/ˈeksərsaɪz/  let
/let/
 express
/ɪkˈspres/   egg
/eɡ/  every
/ˈevri/
  separate
/ˈseprət/  develop
/dɪˈveləp/   head
/hed/
  electric
/ɪˈlektrɪk/ cent
/sent/ left
/left/
  insect
/ˈɪnsekt/  yet
/jet/   next
/nekst/
 guess
/ɡes/ leg
/leg/   friend
/frend/
  except
/ɪkˈsept/  kept
/kept/  red
/red/
expect
/ɪkˈspekt/  present
/ˈpreznt/  best
/best/
seven
/ˈsevn/  rest
/rest/   step
/step/
sense
/sens/  send
/send/  correct
/kəˈrekt/

Luyện tập viết phiên âm và phát âm với âm  /æ/

Nhắc lại cách đọc âm /æ/ : Mở rộng hàm dưới, đầu lưỡi đẩy về phía trước chạm vào hàm dưới. Đẩy mạnh hơi và rung thanh quản.

 

Từ vựng Phiên âm Từ vựng Phiên âm Từ vựng Phiên âm
 and
  /ænd/  class
 /klæs/  planet
/ˈplænɪt/
 as
 /æz/  am
 /æm/   hat
/hæt/
 at
/æt/  cannot
/ˈkænɑːt/  action
/ˈækʃn/
 have
/hæv/  can’t
/kænt/  factory
/ˈfæktəri/
 had
/hæd/  dance
/dæns/  France
/fræns/
 can
/kæn/  past
/pæst/  match
/mætʃ/
 has
/hæz/  happy
/ˈhæpi/  track
/træk/
 back
/bæk/  sat
/sæt/  flat
/flæt/
 man
/mæn/  past
/pæst/ fact
/fækt/
 land
/lænd/  grass
/ɡræs/ hand
/hænd/
 paragraph
/ˈpærəɡræf/  plan
/plæn/ practice
/ˈpræktɪs/
  • Luyện tập xong hai âm /e/ và /æ/ thì tiếp tục luyện tập với âm /ʌ/, /ə/ và / ɜ:/ nhé

Giao Tiếp Tiếng Anh

Là blog tổng hợp và chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu, các phương pháp học tiếng anh nói chung và giao tiếp tiếng anh hiệu quả nói riêng.

bình luận. Để lại câu hỏi và mình sẽ hồi âm trong 24 giờ.

avatar
  Subscribe  
Notify of
Close Menu